Wyroki łączne są skomplikowanym zagadnieniem, co często skutkuje tym, że wydany w pierwszej instancji wyrok ulega wielokrotnemu uchylaniu. Wobec brzmienia nowych przepisów stanowiących
o warunkach orzekania kary łącznej, może się okazać, że przewlekłość postępowania stanowi przyczynek do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

Spójrzmy na przykład  –  jeśli ktoś został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności karą A i karą B – również na 2 lata pozbawienia wolności, to Sąd orzekający w przedmiocie wydania wyroku łącznego może wymierzyć karę w wymiarze od 2 lat do 4 lat pozbawienia wolności. Na gruncie starych przepisów bez znaczenia w zasadzie pozostaje kiedy zostanie wydany wyrok łączny, bo odbycie kary w całości nie stoi na przeszkodzie wydania wyroku łącznego.

W świetle nowych przepisów jednak, jeśli w toku postępowania o wydanie wyroku łącznego w tzw. międzyczasie odbyłeś całą karę A – to nie będzie warunków do orzeczenia kary łącznej i wówczas będziesz musiał odbyć karę B w całości. Gdyby Sąd procedował sprawnie, wówczas byłaby szansa, że kara zostanie orzeczona w niższym niż suma kar wymiarze. Pytaniem otwartym pozostaje to, czy przewlekłość postępowania powinna nieść dla Ciebie takie skutki.

Kwestia ta jest nowością w praktyce wymiaru sprawiedliwości i z biegiem lat zapewne będą pojawiać się roszczenia skazanych kierowane pod adresem Skarbu Państwa. Jeśli znajdziesz się w przyszłości w takim położeniu, to nasze kancelarie adwokackie z Warszawy, Gliwic i Katowic pomogą Ci w dochodzeniu do zaspokojenia danych roszczeń.

Pamiętać należy, że stanem najbardziej pożądanym jest ten, w którym wszystkie czyny zostaną objęte jednym aktem oskarżenia. Jeśli to się nie uda, wówczas konieczne jest wydanie wyroku łącznego i wymierzenie kary łącznej, swoistego podsumowania działalności podsądnego. Ustawodawca dostrzega, że uchybienia organizacyjne organów ścigania nie powinny stać na przeszkodzie do wymierzenia kary łącznej. Podobnie powinno ocenić się uchybienia w zakresie szybkości postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, które nie są przez niego zawinione. Nie do obrony jest stwierdzenie, że skazany „zasłużył” na takie problemy. Zarówno Konstytucja jak i Kodeks postępowania karnego każdemu zapewniają prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, jest to także standard konwencyjny. Dlatego lepiej zawczasu przedstawić swoje racje i własne stanowisko tak, aby ułatwić Sądowi podjęcie odpowiedniej decyzji. Możliwe, że wydany w takich okolicznościach wyrok będzie prawidłowy i jak najbardziej korzystny dla Ciebie.