Zwróciłeś zapewne uwagę na pojawiającą się w moich poprzednich artykułach datę 1 lipca 2015 r. Od tego dnia polskie prawo karne uległo rewolucyjnym zmianom.

Rewolucja ta dokonała się między innymi w przedmiocie wyroku łącznego i kar łącznych, choć nie tylko. Według przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2015 roku, wyrok łączny można było wydać w stosunku do osoby, która popełniła dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok (choćby nieprawomocny) co do którekolwiek z nich. Przeprowadźmy tu analizę przykładów.

Przykład 1: Popełniłeś przestępstwo 1 stycznia 2013 r. i zostałeś za nie nieprawomocnie skazany 1 kwietnia 2013 roku oraz popełniłeś 1 marca 2013 roku kolejne przestępstwo, za które również zostałeś skazany, ale dopiero 1 lipca 2015 roku; kary orzeczone tymi wyrokami podlegają łączeniu. Przyjmijmy, że za czyn A wymierzono Ci karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn B zaś – karę 1 roku pozbawienia wolności. Przyjmijmy też, że odbyłeś karę A – 2 lata pozbawienia wolności. Kara łączna, jaką może wymierzyć Sąd, oscyluje od 2 do 3 lat pozbawienia wolności.

Uwzględniając fakt, że jeden z wyroków został wydany w dniu 1 lipca 2015 roku, Sąd powinien wziąć pod uwagę stan prawny korzystniejszy dla Ciebie. Na gruncie starych przepisów Twoja korzyść wyrażała się w tym, że jeśli odbyłeś karę pozbawienia wolności, to ten fakt nie stał na przeszkodzie wydaniu wyroku łącznego – mówiąc prościej – jeśli odbyłeś karę 2 lat pozbawienia wolności, to wymierzając karę łączną np. 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczy na jej poczet odbyte już przez Ciebie 2 lata.

Jeśli zaś orzekałby na gruncie nowych przepisów, wówczas nie zaistniały warunki do wydania wyroku łącznego, zostałaby Ci więc do odbycia kara 1 roku pozbawienia wolności. Z dniem 1 lipca 2015 roku uchylony został bowiem przepis art. 92 k.k. dający dotychczas taką możliwość Ma on brzmienie: Wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane; przepis art. 71 § 2 stosuje się odpowiednio.

Przykład 2: konieczność dokładnej analizy każdej sprawy.

Popełniłeś przestępstwo 1 stycznia 2013 r. i zostałeś za nie skazany 1 kwietnia 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności (A) oraz popełniłeś 2 kwietnia 2013 roku kolejne, za które zostałeś skazany 1 lipca 2015 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności (B). Na gruncie starych przepisów nie było warunków do wydania wyroku łącznego, na gruncie zaś nowych przepisów, z których Sąd może skorzystać (z uwagi na to, że skazanie miało miejsce 1 lipca 2015 roku), Sąd ma możliwość orzeczenia kary łącznej (przyjmując że kary podlegają wykonaniu) – możesz wówczas zyskać skrócenie wyroku nawet o rok. Bez wyroku łącznego odbywałbyś każdą karę kolejno, istnieje jednak szansa, że w wyroku łącznym Sąd skróci jego długość. Pamiętać trzeba, że jeśli wszystkie skazania miały miejsce do 30 czerwca 2015 roku, to wówczas zastosowanie znajdują stare przepisy i złożenie wniosku nie spowoduje badania przez Sąd warunków do wydania wyroku łącznego na nowych przepisach.

Ktoś musi tego wszystkiego pilnować, a pamiętać trzeba, że konfiguracje i zmienne mające wpływ na Twoją sytuację procesową są niezliczone i każdorazowo wymagają bardzo rzetelnej i fachowej analizy. Warto, żebyś o tym pamiętał i poszukał dobrej pomocy prawnej [https://stryja.pl/kontakt/].

H2: Wyrok łączny – litera prawa

Żeby dopełnić obrazu sytuacji, dobrze jest znać brzmienie obu zapisów prawnych, do których odwoływałem się w poprzednim akapicie. Oto litera prawa w dotychczasowym brzmieniuoraz po nowelizacji:

Stare przepisy art. 85 k.k.jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Nowe przepisy art. 85 k.k.: Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.